O společnosti - Lesy města Olomouce, a.s.

Lesy města Olomouce a.s. vznikla 1.10.2010. Navázala na Správu lesů města Olomouce, která byla založena statutárním městem Olomoucí k 1.1.1993 jako příspěvková organizace k obhospodařování navráceného lesního majetku.

Organizace sídlí v Olomouci a její organizační struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý tvoří dvě lesní správy, třetí lesnické úseky. Předmět činnosti organizace je zajištění správy a provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesa při trvale udržitelném hospodaření na lesním majetku statutárního města Olomouce. 

Základem lesnické strategie organizace je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů. 

Společnost řídí představenstvo a dozorčí rada. Působnost valné hromady, jako nejvyššího orgánu společnosti, vykonává Rada města Olomouce. 
Výpis z obchodního rejstříku naleznete zde. Mapa lesního majetku - Lesů města Olomouce, a.s.
Lesní majetek statutárního města Olomouce náleží pod působnost čtyř pověřených obcí, níže můžete vidět kolik majetku patří jednotlivým obcím.
 
obec výměra (ha) zastoupení (%) lokalizace lesů
Bruntál 319,77 7,98 chlumní les v kú. Dětřichov nad Bystřicí
Litovel 580,84 14,50 lužní les v Kú Unčovice a Střeň, les Rampach
Olomouc 1523,89 38,05 les Království, lužní les od Střeně po Horku, Lošov
Šternberk 1580,86 39,47 chlumní les v kú. Huzová, Arnoltice, Mutkov
celkem: 4005,3600 100,00  

Lesy města Olomouce, a.s. jsou držitelem certifikátu PEFC, tzn. že hospodaření v lesích odpovídá požadavkům trvale udržitelného hospodaření. 

Trvale udržitelné hospodaření je správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti a budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a mezinárodní úrovni a které nepoškozují ostatní ekosystémy. 

Více informací o našich certifikátech naleznete zde


„Informace o všech společnostech a organizacích statutárního města Olomouce i s příslušnými odkazy naleznete na:
www.olomouc.eu/o-meste/mestske-organizace