Menu

E: lesyol@lesyol.cz

T.: +420 585 414 726

​Certifikáty Lesů města Olomouce a.s.

Základním strategickým cílem při hospodaření s lesním majetkem města Olomouce je zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje. Jsme držitelem certifikátu PEFC.


PEFC certifikace

Certifikace lesů systémem PEFC je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka. 

Trvale udržitelné hospodaření je správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti a budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a mezinárodní úrovni a které nepoškozují ostatní ekosystémy. (2. ministerská konference na ochranu lesů v Evropě, Helsinky 1993) 

Trvale udržitelným způsobem obhospodařovaný les má zavedené standardy mezinárodně uznávaných ekologických, sociálních a ekonomických požadavků. Ačkoliv mnoho lesů je obhospodařovaných tímto způsobem, jedinou možností podání důvěryhodného důkazu je prostřednictvím nezávislého posouzení třetí osobou – certifikací. Certifikace lesů je jedním z nejúčinnějších tržních nástrojů určených na podporu principů trvale udržitelného hospodaření v lesích (TUH). Vlastník lesa prostřednictvím certifikátu deklaruje svůj závazek hospodařit podle předem daných kriterií. Současné požadavky na využívání lesů se netýkají pouhé těžby dřeva, ale jedná se o široký komplex sociálních, ekologických a ekonomických funkcí lesa souvisejících s trvale udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Tento trend společně se snahou informovat spotřebitele o ekologických kvalitách dřeva jako suroviny je jedním z důvodů, proč je certifikace lesů zaváděná i v Evropě. V České republice je lesní hospodářství na velmi vysoké úrovni, což je dáno více než 200letou historií lesnictví, a proto se Česká republika stala zakládajícím členem PEFC a jako jedna z prvních zavedla funkční systém certifikace lesů do praxe.

Soubory ke stažení

Certifikat_PEFC_Huzova_CZ.pdf

Stáhnout

Certifikat_EFC_Brezove_EN.pdf

Stáhnout

Certifikat_PEFC_Huzova_EN.pdf

Stáhnout

certifikat-pefc.jpg

Stáhnout

PEFC Huzová 2018en.pdf

Stáhnout

PEFC Březová 2018en.pdf

Stáhnout

PEFC Březová 2018cz.pdf

Stáhnout

PEFC Huzová 2018cz.pdf

Stáhnout